Безпека для довкілля

Усестороння оцінка ризиків є необхідною умовою для вивільнення та комерціалізації будь-якої ГМ культури. Такі великі світові виробники і споживачі генетично модифікованої продукції, як США та Канада, керуються у своїй регуляторній політиці стосовно ГМО концепцією “суттєвої еквівалентності”, згідно до якої ГМ культура співставляється з її традиційним аналогом, що вже має певну передісторію свого безпечного використання.

Принципи оцінювання екологічних ризиків

Метою проведення оцінки ризиків та розроблення критеріїв оцінки ризиків потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище є, на підставі розгляду кожного окремого випадку, ідентифікація та оцінка потенціального впливу ГМО, як прямого так і непрямого, негайного або віддаленого, на здоров’я людини або навколишнє природне середовище, який може мати умисне вивільнення або розміщення ГМО на ринку.

Вплив ГМ рослин на цільові та нецільові організми

Активні дискусії про можливі екологічні наслідки від вивільнення ГМ рослин розпочалися після публікації [Losey J.E., Rayor L.S.,Carter M.E. Transgenic pollen harms monarch larvae//Nature-1999.-v.399.-p.214-215], де було показано, що обробка в лабораторних умовах листків молочаю пилком Bt- кукурудзи впливає на рівень виживання гусені данаїд (метелик-монарх). Логічним висновком з цієї роботи було те, що популяції метеликів можуть ушкоджуватись і в природних умовах, оскільки молочай часто зустрічається серед насаджень кукурудзи.

Трансгенні рослини та ґрунтова мікрофлора

Питанню про взаємодію між ґрунтовою мікрофлорою та кореневою системою трансгенних рослин приділяється велика увага, оскільки ґрунтові мікроорганізми є надзвичайно важливими для функціонування різних екосистем. Ґрунтові мікроорганізми формують більше ніж 80% всієї біомаси ґрунту (за винятком біомаси кореневої системи рослин) і визначають такі процеси, як кругообіг та розпад поживних сполук. Їх пряма або опосередкована взаємодія з рослинними організмами побудована на складних принципах зворотного зв’язку і значною мірою впливає на продуктивність рослин та динаміку їх росту.

Можливість вертикального та горизонтального перенесення генів

При аналізі можливих наслідків для довкілля від вивільнення і використання біотехнологічних рослин велика увага приділяється також вивченню вертикального та горизонтального перенесення генів від генетично модифікованих рослин до інших рослин.